Resurse

Programa școlară pentru Limba Română, Clasa a VI-a

Lectura
 • Cartea ­ obiect cultural. *Structura cărţii: cuprins, prefaţă, postfaţă, note.
 • Teoria literară
 • Structura operei literare. Modurile de expunere. Naraţiunea (autor, narator, personaj; naraţiunea la persoana a III-a şi naraţiunea la persoana I; subiectul operei literare, momentele subiectului; timpul şi spaţiul în naraţiune). Descrierea (portretul literar, tabloul). Dialogul (mijloc de caracterizare a personajelor).
 • Figurile de stil (actualizare). Antiteza.
 • Versificaţia (actualizare). Tipuri de rimă (monorima, rima împerecheată, rima încrucişată, rima îmbrăţişată). Măsura.
 • Textul
  • Texte literare − populare şi culte − aparţinând diverselor genuri şi specii. Opera epică. Opera lirică. Specii literare obligatorii: pastelul, fabula, doina populară.
  • Texte nonliterare: anunţul, ştirea.
Practica raţională şi funcţională a limbii
 • Comunicarea orală
  • Structurarea textului oral
  • Ordonarea ideilor în comunicare (actualizare).
  • Textul dialogat şi cel monologat.
  • Organizarea replicilor într-un dialog complex. Adaptarea la interlocutor. *Modalităţi de conectare a elementelor nonverbale la cele verbale.
  • Monologul: text narativ, text descriptiv, text informativ. Rezumatul oral (actualizare).
 • Comunicarea scrisă
  • Procesul scrierii
  • Organizarea unui text în funcţie de destinaţie (scrisoarea, anunţul).
  • Semnele de punctuaţie: punctul şi virgula, linia de dialog şi linia de pauză. Semnele ortografice: cratima, punctul ca semn ortografic.
  • Contextele de realizare
  • Relatarea. *Oferirea de informaţii privind diverse aspecte ale realităţii înconjurătoare.
  • Motivarea unei opinii privitoare la textele studiate sau la fapte/persoane din realitate.
  • Descrierea de tip tablou, de tip portret. Povestirea.
  • Rezumatul. Aprecieri personale referitoare la textele epice şi lirice studiate.
Elemente de construcţie a comunicării
 • Lexicul (actualizare)
 • Noţiunea de vocabular.
 • Mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului.
 • Derivarea (actualizare).
 • Sufixarea. Sufixele diminutivale şi sufixele augmentative.
 • Prefixarea.
 • Compunerea.
 • Compunerea prin alăturare, subordonare şi abreviere.
 • Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea).
 • Substantive provenite din alte părţi de vorbire. Adjective provenite din verbe la participiu. Adverbe provenite din adjective şi din substantive.
 • Familia lexicală (derivate, compuse, cuvinte obţinute prin schimbarea valorii gramaticale).
 • Câmpurile lexico-semantice (aplicativ).
 • Sinonimele (actualizare). Antonimele (actualizare).
 • Omonimele (omofone şi omografe).
 • Arhaismele şi regionalismele.
 • Noţiuni de fonetică (actualizare). Regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. Ortografia pentru despărţirea în silabe (inclusiv folosirea cratimei şi a apostrofului).
 • Noţiuni de sintaxă (actualizare). Felul propoziţiilor. Fraza. Propoziţia regentă. Elementul regent. Coordonarea şi subordonarea.
 • Morfosintaxa.
 • Verbul – (actualizare). Verbele predicative şi verbele nepredicative: copulative (numai a fi, a deveni) şi auxiliare.
 • Modurile personale: indicativ, imperativ, conjunctiv, condiţional-optativ. Timpuri.
 • Modurilenepersonale: infinitiv, gerunziu, participiu, supin.
 • Substantivul (actualizare).
 • Substantivele defective de singular sau de plural. Substantivele colective. Cazurile şi funcţiile sintactice ale substantivului.
 • Substituţi ai substantivului
  • Pronumele
  • Pronumele personal.
  • Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
  • Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
  • Numeralul (actualizare). Valoarea substantivală şi adjectivală a numeralului.
  • Numeralul cardinal şi numeralul ordinal. Funcţii sintactice.
 • Determinanţii substantivului
 • Adjectivul (actualizare). Formele flexionare. Articolul demonstrativ (adjectival). Gradele de comparaţie. Funcţii sintactice.
 • Părţile de vorbire neflexionare
  • Adverbul (actualizare). Gradele de comparaţie. Funcţiile sintactice: complement circumstanţial de loc, de timp, de mod, atribut adverbial.
  • Prepoziţia (actualizare). Regimul cazual.
  • Conjuncţia (actualizare).
  • Exerciţii de folosire corectă a adverbului, a prepoziţiei şi a conjuncţiei.
  • Interjecţia (actualizare). Interjecţii predicative.
 • Sintaxa propoziţiei (actualizare).
  • Predicatul. Predicatul verbal şi predicatul nominal (numai cu verbele copulative a fi şi a deveni).
  • Subiectul
  • Subiectul exprimat şi subiectul neexprimat (subînţeles şi inclus).
  • Acordul predicatului cu subiectul.
  • Atributul (actualizare).Atributul adjectival. Atributul substantival.Atributul pronominal. Atributul adverbial.
  • Complementul (actualizare). Complementele circumstanţiale. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementele necircumstanţiale. Complementul direct. Complementul indirect.
Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigarii, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici. Accept