Termeni și condiții contractuale de utilizare a platformei de învățare on-line myKoolio

DEFINIŢII

Produsul – Platforma de Învățare On-line MyKoolio este un produs informatic, constând într-o bază de date conținând lecții dezvoltate de echipa My Koolio, pentru elevii claselor I-VIII, aplicații de dezvoltare personală, teste, platformă de interacțiune (forum, chat-rooms), jocuri, statistici etc., accesibil pe internet la adresa https://www.mykoolio.com

Zonă publică – reprezintă partea din Platforma de Învățare On-line MyKoolio care este accesibilă publicului larg în mod gratuit, pe baza unui cont de acces – utilizator și parolă -, parte constând într-o bază de date conținând lecții dezvoltate de echipa My Koolio, pentru elevii claselor I-VIII.

Zonă de acces condiționat – reprezintă partea din Platforma de Învățare On-line MyKoolio care este accesibilă contra cost, pe bază de cont de utilizator și parolă (credențiale de logare), parte constând în aplicații de dezvoltare personală, teste, platformă de interacțiune (forum, chat-rooms), jocuri, statistici etc.

Furnizorul – My Koolio SRL, cu sediul în București, Str. Ion Câmpineanu, nr. 11, spațiul 6.03, et. 6, Sectorul 1, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8208/2015, cod de înregistrare fiscală 34738410, este proprietarul de drept al Platformei de Învățare On-line MyKoolio, atât al conţinutului Produsului, privind în tot și/sau în parte, cât și asupra formei și asupra surselor Produsului.

Beneficiar pentru zona publică – orice persoană fizică şi/sau juridică care accesează Zona publică a Produsului Platforma de Învățare On-line MyKoolio, în baza unui cont de utilizator şi a unei parole.

Beneficiar pentru zona de acces condiționat – orice persoană fizică şi/sau juridică, abonat al Platformei de Învățare On-line MyKoolio , care îl accesează online, în baza unui cont şi a unei parole, numai după plata serviciilor comandate.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE PENTRU ZONA DE ACCES CONDIȚIONAT

Art. 1 - Obiectul şi durata contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea accesului online la Platforma de Învățare On-line MyKoolio, realizată de Furnizor şi livrată Beneficiarului pentru zona de acces condiționat în vederea exploatării, conform comenzii completate de Beneficiarul pentru zona de acces condiționat şi a condiţiilor prevăzute în prezentul contract.

Art. 2 - Valoarea contractului

Valoarea serviciilor oferite de Furnizor către Beneficiarul pentru zona de acces condiționat este specificată în factură , realizată în baza comenzii şi a datelor furnizate de Beneficiarul pentru zona de acces condiționat în conformitate cu lista de prețuri disponibilă la https://www.mykoolio.com/lista-preturi-elearning.html. Comanda Beneficiarului, înregistrată pe pagina de internet a produsului, constituie anexă la prezentul contract şi face parte integrantă din acesta.

Art. 3. - Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe durata specificată în comanda Beneficiarului pentru zona de acces limitat, anexată la contract.

Contractul începe să se deruleze la data la care Beneficiarul pentru zona de acces condiționat a plătit serviciile comandate, în conformitate comanda înregistrată online.

Art. 4 - Modalitate de plată

Plata accesului la zona de acces condiționat la Platforma de Învățare On-line MyKoolio se face în baza comenzii acceptate de către Furnizor, conţinând datele declarate pe proprie răspundere de către Beneficiarul pentru zona de acces condiționat.

Factura se emite, în funcție de modalitatea de plată aleasă, de către Furnizor sau de către operatorul de telefonie mobilă.

Plata abonamentului se face la termenele pentru care Beneficiarul a optat, în momentul plasării comenzii, accesul integral la Platforma de Învățare On-line MyKoolio, prin asigurarea funcționalității contului de utilizator și a parolei, fiind condiționat de plată.

Modalitațile de plată disponibile sunt: prin card bancar, prin card bancar cu plată recurentă, prin transfer bancar, prin terminalele ZebraPay sau prin sms – vezi Informații de plată - https://www.mykoolio.com/intrebari-frecvente.html, rubrica "Informații despre plați" – realizate prin intermediul procesatorului nostru de plați:

EuroPayment Services S.R.L.

0728.249.158; 0371.335.807; 021.3451725, fax: 021.3451725

www.euplatesc.ro, support@euplatesc.ro

Str.Mizil, nr.2 C, Bloc Socum, etaj 1, Sector 3, Bucureşti.

Art. 5 - Furnizarea serviciului/ Livrarea serviciului

Livrarea serviciului este electronică și este condiționată de recepția plații de la Beneficiar. Termenul de livrare este imediat din momentul recepției plații de la Beneficiar pentru toate metodele de plată (Atenție, în cazul în care se optează pentru o modalitate de plată non-instantanee, cum ar ordinul de plată, livrarea serviciului începe la data creditării contului Furnizorului). Furnizorul oferă acces Beneficiarului pentru zona de acces condiționat la toate facilitățile Platformei de Învățare On-line MyKoolio disponibile la adresa https://www.mykoolio.com .

Beneficiarul se obligă să raporteze orice nefuncţionalitate în maxim 24 ore de la constatarea ei, prin e-mail la suport@mykoolio.com, fie prin intermediul paginii https://www.mykoolio.com, folosind datele din secţiunea Contact.

Art. 6 - Actualizarea şi funcţionarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio

Actualizarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio include introducerea periodică de noi date, modificarea datelor existente la data achiziţionării unui abonament precum şi rezolvarea problemelor minore de funcționare. Actualizarea este inclusă în preţul abonamentului.

Produsul Platformei de Învățare On-line MyKoolio este accesibil în exclusivitate online, la adresa https://www.mykoolio.com, Furnizorul asumându-și responsabilitatea pentru accesibilitatea funcţiilor din Produs. Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru nefuncţionalitatea accesului sau lipsa de acces la Internet a Beneficiarului şi nici pentru situaţiile în care accesul la Produs este împiedicat de furnizarea necorespunzătoare a serviciilor de către terţii furnizori de electricitate sau servicii de Internet

Art. 7 - Obligaţiile Furnizorului

7.1. Să informeze Beneficiarul privind utilizarea corectă şi eficientă a Platformei de Învățare On-line MyKoolio .

7.2. Să depună eforturile rezonabile pentru remedierea deficienţelor de utilizare care pot interveni pe parcursul perioadei de utilizare.

Art. 8 - Obligaţiile Beneficiarului pentru zona de acces condiționat

8.1. Să utilizeze Produsul conform instrucţiunilor.

8.2. Să nu modifice, furnizeze către terți sau să comercializeze Produsul, orice parte a acestuia, precum și credențialele de logare (cont de utilizator și parolă).

8.3. Să nu utilizeze oricare parte din Platforma de Învățare On-line MyKoolio pentru elaborarea unui produs concurent, conform prevederilor Legii nr. 8 din 1996, privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

8.4. Să sesizeze Furnizorul în timp util asupra anomaliilor sau deficientelor apărute, pentru a fi remediate.

Art.9 - Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală la care se referă sau care reies din acest contract și/sau în legătură cu Platforma de Învățare On-line MyKoolio, privit total sau parțial, indiferent de format, teritoriu sau termen, sunt rezervate exclusiv Furnizorului, cu excepţia cazului în care au fost cedate sau licențiate expres și în scris de acesta unei alte persoane.

9.2. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală atrage răspunderea penală și/sau civilă, conform legii.

Art. 10 – Dreptul de retragere

Beneficiarul pentru zona de acces condiționat confirmă în mod expres și irevocabil prin prezenta că renunță la dreptul de retragere în termen de 14(paisprezece) zile, prevăzut de OUG nr. 34 din 2014, și că dorește ca furnizarea integrală a conţinutului digital al Platformei de Învățare On-line MyKoolio care nu este livrat pe un suport material, ci online, să înceapă deîndată după înregistrarea pe site, plată și validarea credențialelor (cont de utilizator și parolă).

Art. 11 - Încetarea Contractului

11.1. Prezentul contract încetează:

11.1.1. La expirarea duratei abonamentului achiziționat.

11.1.2. Prin notificare de reziliere, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul nefurnizării accesului la Produs în maxim 30 de zile de la data plății, de către Furnizor, sau în cazul neîndeplinirii de către Beneficiar a oricăror obligaţii contractuale pe un termen de 30 de zile.

11.2. În cazul in care Beneficiarul încalcă termenii contractuali, Furnizorul are dreptul de a cere de la Beneficiar daune – interese și/sau să îi blocheze accesul la Platforma de Învățare On-line MyKoolio, fără ca Beneficiarul să aibă dreptul la returnarea vreunei sume.

11.3. Răspunderea Furnizorului este limitată la contravaloarea abonamentului plătit pentru perioada de serviciu necorespunzător sau Produs nefuncțional.

11.4. Furnizorul nu răspunde pentru niciun fel de alte daune directe sau indirecte, în afara răspunderii asumate conform art. 11.3.

11.5. În cazul încetării contractului prin reziliere din culpa dovedită a Furnizorului, Beneficiarul are dreptul la rambursarea sumelor plătite pentru partea de abonament neexecutată, sumă care se va calcula fără aplicarea discounturilor pentru perioada inițială a abonamentului. În cazul încetării contractului din orice alt motiv, Beneficiarul nu are dreptul la rambursarea niciunei sume.

Art. 12 - Notificări

Orice notificare se consideră valabil făcută dacă este transmisă într-o modalitate care permite confirmarea primirii, după cum urmează:

Pentru Furnizor – la contact@mykoolio.com

Pentru Beneficiarul pentru zona de acces condiționat – la datele de contact indicate în comanda plasată online.

Art. 13 - Protecţia datelor cu caracter personal

13.1. My Koolio SRL este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub numărul 37305 și are următoarele date de identificare: sediul în București, Str. Ion Câmpineanu, nr. 11, spațiul 6.03, et. 6, Sectorul 1, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8208/2015, cod de înregistrare fiscală 34738410, telefon: 0757.064.788, email: contact@mykoolio.com.

13.2. Operatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, modificată şi completată.

13.3. Scopul prelucrării datelor este: furnizarea de servicii online, respectiv gestionarea unei platforme online adresată elevilor pentru studiu și activități conexe, precum și reclamă, marketing şi publicitate pentru propriile servicii.

13.4.

Categoriile de date prelucrate pentru scopurile menționate la art. 13.3. sunt: numele și prenumele, numele și prenumele unuia sau mai multor membri ai familiei (părinți), telefonul părinților, adresă de email a părinților. Beneficiarul pentru zona de acces condiționat nu este obligat să furnizeze date cu caracter personal, cu excepţia acelor date necesare întocmirii facturilor, creării conturilor de utilizator sau asigurării furnizării serviciului. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate, precum și furnizorii de servicii şi bunuri de facturare și de plată electronică online.

13.5. Conform Legii nr. 677 din 2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată, completarea comenzii presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea datelor în scopurile menționate în prezentul contract.

13.6. Beneficiarul este informat că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea nr. 677 din 2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Astfel, la cererea Beneficiarului, adresată în scris către Furnizor la adresa contact@mykoolio.com, Furnizorul se obligă să:

  • să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale ale sale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, precum și restul informațiilor prevăzute de art. 13 din Legea nr. 677 din 2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată;
  • să rectifice sau să actualizeze, în mod gratuit, datele personale ale solicitantului;
  • să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată;
  • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;
  • să respecte dreptul solicitantului de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări.

13.7. Beneficiarul este de acord că este posibil ca, în urma exercitării drepturilor sale legale mai sus menționate, Furnizorul să se afle în imposibilitatea de prestare a serviciilor online care fac obiectul prezentului Contract și că nu are nicio pretenție materială de rambursare a sumelor deja plătite.

13.8. Operatorul declară că datele personale care fac obiectul prezentei prelucrări nu sunt și nu vor fi transferate în străinătate.

Art.14 - Forţa majoră

14.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

14.2. În cazul în care împrejurările de forță majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe – denunțare unilaterală. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-i onora toate obligaţiile până la momentul încetării contractului.

Art. 15 – Limitări

15.1. Materialele oferite pe https://www.mykoolio.com sunt destinate orientării rapide și sistematizate în materie a utilizatorului. Furnizorul depune toate eforturile și investește în colaborarea cu profesori experimentați pentru ca conținutul oferit în Platforma de Învățare On-line MyKoolio să fie corect şi actual, însă nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de posibilă eroare sau omisiune în conţinut.

15.2. Prin utilizarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio, toate categoriile de Beneficiari îşi exprimă acordul, în orice circumstanţe, că Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzator pentru conţinutul aplicaţiei și/sau al materialelor educaționale de pe site-ul https://www.mykoolio.com și nici pentru lipsurile sau erorile acestora şi pentru orice eventuale prejudicii, de orice fel, suferite de persoanele care utilizează Platforma de Învățare On-line MyKoolio şi care îşi bazează studiul școlar sau alte activități exclusiv pe conţinutul şi/sau informaţiile aflate de site-ul https://www.mykoolio.com.

Art.16 - Soluţionarea litigiilor

Eventualele litigii ce ar putea apărea în legătură cu prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus soluționării de către instanţele judecătoreşti competente din București.

Art. 17 Prevederi finale

17.1. Beneficiarul va notifica în scris orice modificare intervenită asupra datelor furnizate iniţial Furnizorului.

17.2. Prezentele condiții contractuale se aplică utilizării întregului Produs Platforma de Învățare On-line MyKoolio, inclusiv utilizării zonei publice a Platformei de Invatare On-line MyKoolio, dacă utilizarea este realizată de către un Beneficiar pentru zona de acces condiționat, conform definiției din Preambul.

17.3. Prevederile prezentului contract sunt valabile începând cu data de 01.09.2015, fiind de aplicabilitate imediată contractelor aflate în derulare la data menționată și celor încheiate după această dată.

Furnizorul îşi rezervă dreptul să modifice la orice dată oricare din termenii şi condiţiile de utilizare. Beneficiarul are obligaţia de a verifica periodic termenii și condițiile contractuale pentru a fi la curent cu conţinutul acestora.

Crearea unui cont de utilizator precum şi accesul la Platforma de Învățare On-line MyKoolio reprezintă acordul implicit al Beneficiarului cu privire la aceste prevederi.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE PENTRU ZONA PUBLICĂ

Art. 1 - Obiectul şi durata contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea, în mod gratuit, a accesului online la Platforma de Învățare On-line MyKoolio Beneficiarului pentru zona publică, pe baza unui cont de utilizator și a unei parole, în vederea exploatării, conform condiţiilor prevăzute în prezentul contract.

Art. 2 - Actualizarea şi funcţionarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio

2.1. Actualizarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio include introducerea periodică de noi date, modificarea datelor existente, precum şi rezolvarea problemelor minore de funcționare.

2.2. Platforma de Învățare On-line MyKoolio este accesibila în exclusivitate online, la adresa https://www.mykoolio.com. Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciun fel de nefuncționalitate a Platformei de Învățare On-line MyKoolio, a site-ului https://www.mykoolio.com și/sau pentru nefuncţionalitatea accesului sau lipsa de acces la Internet a Beneficiarului şi nici pentru situaţiile în care accesul la Produs este împiedicat de furnizarea necorespunzătoare a serviciilor de către terţii furnizori de electricitate sau servicii de Internet.

2.3. Având în vedere că accesul la Produsul Platforma de Învățare On-line MyKoolio este oferit în mod gratuit, MyKoolio nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate în vreun fel de utilizarea Produsului Platforma de Învățare On-line MyKoolio.

Art. 3 - Obligaţiile Beneficiarului pentru zona de acces nelimitat

3.1. Să nu modifice, furnizeze către terți sau să comercializeze Produsul sau orice parte a acestuia, precum și credențialele de logare (cont de utilizator și parolă).

3.2. Să nu utilizeze oricare parte din Platforma de Învățare On-line MyKoolio pentru elaborarea unui produs concurent, conform prevederilor Legii nr. 8 din 1996, privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

3.3. Să sesizeze Furnizorul în timp util asupra anomaliilor sau deficientelor apărute, pentru a fi remediate.

Art. 4 - Drepturi de proprietate intelectuală

4.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală la care se referă sau care reies în legătură cu Platforma de Învățare On-line MyKoolio, privit total sau parțial, indiferent de format, teritoriu sau termen, sunt rezervate exclusiv Furnizorului, cu excepţia cazului în care au fost cedate sau licențiate expres și în scris de acesta unei alte persoane.

4.2. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală atrage răspunderea penală și/sau civilă, conform legii.

Art. 5 - Încetarea Contractului

În cazul in care Beneficiarul încalcă termenii și condițiile de utilizare, Furnizorul are dreptul de a cere de la Beneficiar daune – interese și/sau să îi blocheze accesul la Platforma de Învățare On-line MyKoolio.

Art. 6 - Protecţia datelor cu caracter personal

6.1. My Koolio SRL este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date și are următoarele date de identificare: sediul în București, Str. Ion Câmpineanu, nr. 11, spațiul 6.03, et. 6, Sectorul 1, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8208/2015, cod de înregistrare fiscală 34738410, telefon: 0757.064.788, email: contact@mykoolio.com.

6.2. Operatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, modificată şi completată.

6.3. Scopul prelucrării datelor este: furnizarea de servicii online, respectiv gestionarea unei platforme online adresată elevilor pentru studiu și activități conexe, precum și reclamă, marketing şi publicitate pentru propriile servicii.

6.4. Categoriile de date prelucrate pentru scopurile menționate la art. 6.3. sunt: numele și prenumele, numele și prenumele unuia sau mai multor membri ai familiei (părinți), telefonul părinților, adresă de email a părinților. Beneficiarul pentru zona publică nu este obligat să furnizeze date cu caracter personal, cu excepţia acelor date necesare creării conturilor de utilizator sau asigurării furnizării serviciului. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate.

6.5. Conform Legii nr. 677 din 2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată, completarea câmpurilor necesare înregistrării pe site-ul www.mykoolio.com și obținerii unui cont de utilizator și a unei parole presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la prelucrarea datelor în scopurile menționate în prezentul contract.

6.6. Beneficiarul este informat că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea nr. 677 din 2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Astfel, la cererea Beneficiarului, adresată în scris către Furnizor la adresa contact@mykoolio.com, Furnizorul se obligă să:

  • să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale ale sale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an, precum și restul informațiilor prevăzute de art. 13 din Legea nr. 677 din 2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată;
  • să rectifice sau să actualizeze, în mod gratuit, datele personale ale solicitantului;
  • să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată;
  • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului;
  • să respecte dreptul solicitantului de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări.

6.7. Beneficiarul este de acord că este posibil ca, în urma exercitării drepturilor sale legale mai sus menționate, Furnizorul să se afle în imposibilitatea de prestare a serviciilor online care fac obiectul prezentului Contract.

6.8. Operatorul declară că datele personale care fac obiectul prezentei prelucrări nu sunt și nu vor fi transferate în străinătate.

Art. 7 – Limitări

7.1. Materialele oferite pe https://www.mykoolio.com sunt destinate orientării rapide și sistematizate în materie a utilizatorului. Furnizorul depune toate eforturile și investește în colaborarea cu profesori experimentați pentru ca conținutul oferit în Platforma de Învățare On-line MyKoolio să fie corect şi actual, însă nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de posibilă eroare sau omisiune în conţinut.

7.2. Prin utilizarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio, toate categoriile de Beneficiari îşi exprimă acordul, în orice circumstanţe, că Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzator pentru conţinutul aplicaţiei și/sau al materialelor educaționale de pe site-ul https://www.mykoolio.com și nici pentru lipsurile sau erorile acestora şi pentru orice eventuale prejudicii, de orice fel, suferite de persoanele care utilizează Platforma de Învățare On-line MyKoolio şi care îşi bazează studiul școlar sau alte activități exclusiv pe conţinutul şi/sau informaţiile aflate de site-ul https://www.mykoolio.com.

Art.8 - Soluţionarea litigiilor

Eventualele litigii ce ar putea apărea în legătură cu utilizarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio, conform prezentelor condiții contractuale, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus soluționării de către instanţele judecătoreşti competente din București.

Art. 9 - Valabilitate

Termenii și condițiile de mai sus sunt valabile începând cu data de 1.09.2015, fiind de aplicabilitate imediată.

Furnizorul îşi rezervă dreptul să modifice la orice dată oricare din termenii şi condiţiile de utilizare. Beneficiarul are obligaţia de a verifica periodic termenii și condițiile contractuale pentru a fi la curent cu conţinutul acestora.

Accesul la Platforma de Învățare On-line MyKoolio reprezintă acordul implicit al Beneficiarului cu privire la aceste prevederi.