Termeni și condiții contractuale de utilizare a platformei de învățare on-line myKoolio

DEFINIŢII

Produsul - Platforma de Învățare On-line MyKoolio este un produs informatic, constând într-o bază de date conținând lecții dezvoltate de echipa My Koolio, pentru elevii claselor I-VIII, aplicații de dezvoltare personală, teste, platformă de interacțiune (forum, chat-rooms), jocuri, statistici etc., accesibil pe Internet la adresa https://www.mykoolio.com.

Zonă publică - reprezintă partea din Platforma de Învățare On-line MyKoolio care este accesibilă publicului larg în mod gratuit, pe baza unui cont de acces - utilizator și parolă -, parte constând într-o bază de date conținând lecții dezvoltate de echipa My Koolio, pentru elevii claselor pregătitoare-VIII în primele 7 zile de la crearea contului de elev/profesor și în toate funcționalitățile din dashboard (planificare oră online pe Zoom, catalog virtual, calendar, modul de teme, modul de mesagerie etc) atât pentru profesor, cât și pentru elev. 

Zonă de acces condiționat - reprezintă partea din Platforma de Învățare On-line MyKoolio care este accesibilă contra cost, pe bază de cont de utilizator și parolă (credențiale de logare), parte constând în aplicații de dezvoltare personală, teste, platformă de interacțiune (forum, chat-rooms), jocuri, statistici etc.

Furnizorul - My Koolio SRL, cu sediul în București, Str. Ion Câmpineanu, nr. 11, spațiul 6.01, et. 6, Sectorul 1, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8208/2015, cod de înregistrare fiscală RO34738410, este proprietarul de drept al Platformei de Învățare On-line MyKoolio, atât al conţinutului Produsului, privind în tot și/sau în parte, cât și asupra formei și asupra surselor Produsului.

Beneficiar pentru zona publică - orice persoană fizică şi/sau juridică care accesează Zona publică a Produsului Platforma de Învățare On-line MyKoolio, în baza unui cont de utilizator şi a unei parole.

Beneficiar pentru zona de acces condiționat - orice persoană fizică şi/sau juridică, abonat al Platformei de Învățare On-line MyKoolio, care îl accesează online sau care permite unuia sau mai multor minori să îl acceseze online, în baza unui cont şi a unei parole, numai după plata serviciilor comandate.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE PENTRU ZONA DE ACCES CONDIȚIONAT

Art. 1 - Obiectul şi durata contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea accesului online la Platforma de Învățare On-line MyKoolio, realizată de Furnizor şi livrată Beneficiarului pentru zona de acces condiționat în vederea exploatării, conform comenzii completate de Beneficiarul pentru zona de acces condiționat şi a condiţiilor prevăzute în prezentul contract.

Art. 2 - Valoarea contractului

Valoarea serviciilor oferite de Furnizor către Beneficiarul pentru zona de acces condiționat este specificată în factură, realizată în baza comenzii şi a datelor furnizate de Beneficiarul pentru zona de acces condiționat în conformitate cu lista de prețuri disponibilă la https://www.mykoolio.com/lista-preturi-elearning.html. Comanda Beneficiarului, înregistrată pe pagina de internet a produsului, constituie anexă la prezentul contract şi face parte integrantă din acesta.

Art. 3. - Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe durata de 1 an pentru zona de acces limitat, anexată la contract.
Contractul începe să se deruleze la data la care Beneficiarul pentru zona de acces condiționat a plătit serviciile comandate, conform comenzii înregistrate online.

Art. 4 - Modalitate de plată

Plata accesului la zona de acces condiționat la Platforma de Învățare On-line MyKoolio se face în baza comenzii acceptate de către Furnizor, conţinând datele declarate pe proprie răspundere de către Beneficiarul pentru zona de acces condiționat.
Factura se emite, în funcție de modalitatea de plată aleasă, de către Furnizor.
Modalitațile de plată disponibile sunt: prin card bancar sau prin transfer bancar, rubrica "Informații despre plați" - realizate prin intermediul procesatorului nostru de plați:
EuroPayment Services S.R.L.
0728.249.158; 0371.335.807; 021.3451725, fax: 021.3451725
www.euplatesc.ro, support@euplatesc.ro
Str.Mizil, nr.2 C, Bloc Socum, etaj 1, Sector 3, Bucureşti.

Art. 5 - Furnizarea serviciului/ Livrarea serviciului

Livrarea serviciului este electronică și este condiționată de recepționării plății de la Beneficiar. Termenul de livrare este imediat din momentul recepționării plății de la Beneficiar pentru toate metodele de plată (Atenție, în cazul în care se optează pentru o modalitate de plată non-instantanee, cum ar ordinul de plată, livrarea serviciului începe la data creditării contului Furnizorului). Furnizorul oferă acces Beneficiarului pentru zona de acces condiționat la toate facilitățile Platformei de Învățare On-line MyKoolio disponibile la adresa https://www.mykoolio.com.
Beneficiarul se obligă să raporteze orice nefuncţionalitate în maxim 24 ore de la constatarea ei, prin e-mail la suport@mykoolio.com, fie prin intermediul paginii https://www.mykoolio.com, folosind datele din secţiunea Contact.

Art. 6 - Actualizarea şi funcţionarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio

Actualizarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio include introducerea periodică de noi date, modificarea datelor existente la data achiziţionării unui abonament, precum şi rezolvarea problemelor minore de funcționare. Actualizarea este inclusă în preţul abonamentului.
Produsul Platformei de Învățare On-line MyKoolio este accesibil în exclusivitate online, la adresa https://www.mykoolio.com, Furnizorul asumându-și responsabilitatea pentru accesibilitatea funcţiilor din Produs. Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru nefuncţionalitatea accesului sau lipsa de acces la Internet a Beneficiarului şi nici pentru situaţiile în care accesul la Produs este împiedicat de furnizarea necorespunzătoare a serviciilor de către terţii furnizori de electricitate sau servicii de Internet sau alte servicii conexe ce nu sunt prestate de Furnizor.

Art. 7 - Obligaţiile Furnizorului

7.1. Să informeze Beneficiarul privind utilizarea corectă şi eficientă a Platformei de Învățare On-line MyKoolio.
7.2. Să depună eforturile rezonabile pentru remedierea deficienţelor de utilizare care pot interveni pe parcursul perioadei de utilizare.

Art. 8 - Obligaţiile Beneficiarului pentru zona de acces condiționat

8.1. Să utilizeze Produsul conform instrucţiunilor.
8.2. Să nu modifice, furnizeze către terți sau să comercializeze Produsul, orice parte a acestuia, precum și credențialele de logare (cont de utilizator și parolă).
8.3. Să nu utilizeze oricare parte din Platforma de Învățare On-line MyKoolio pentru elaborarea unui produs concurent, conform prevederilor Legii nr. 8 din 1996, privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
8.4. Să sesizeze Furnizorul în timp util asupra anomaliilor sau deficientelor apărute, pentru a fi remediate.

Art.9 - Drepturi de proprietate intelectuală

9.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală la care se referă sau care reies din acest contract și/sau în legătură cu Platforma de Învățare On-line MyKoolio, considerată total sau parțial, indiferent de format, teritoriu sau termen, sunt rezervate exclusiv Furnizorului, cu excepţia cazului în care au fost cedate sau licențiate expres și în scris de acesta unei alte persoane.
9.2. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală atrage răspunderea penală și/sau civilă, conform legii.

Art. 10 - Dreptul de retragere

Beneficiarul pentru zona de acces condiționat confirmă în mod expres și irevocabil prin prezenta că renunță la dreptul de retragere în termen de 14 (paisprezece) zile, prevăzut de OUG nr. 34 din 2014, și că dorește ca furnizarea integrală a conţinutului digital al Platformei de Învățare On-line MyKoolio care nu este livrat pe un suport material, ci online, să înceapă de îndată după înregistrarea pe site, plată și validarea credențialelor (cont de utilizator și parolă).

Art. 11 - Încetarea Contractului

11.1. Prezentul contract încetează:
11.1.1. La expirarea duratei abonamentului achiziționat.
11.1.2. Prin notificare de reziliere, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul nefurnizării accesului la Produs în maxim 30 de zile de la data plății, de către Furnizor, sau în cazul neîndeplinirii de către Beneficiar a oricăror obligaţii contractuale pe un termen de 30 de zile.
11.2. În cazul in care Beneficiarul încalcă termenii contractuali, Furnizorul are dreptul de a cere de la Beneficiar daune - interese și/sau să îi blocheze accesul la Platforma de Învățare On-line MyKoolio, fără ca Beneficiarul să aibă dreptul la returnarea vreunei sume.
11.3. Răspunderea Furnizorului este limitată la contravaloarea abonamentului plătit pentru perioada de serviciu necorespunzător sau Produs nefuncțional.
11.4. Furnizorul nu răspunde pentru niciun fel de alte daune directe sau indirecte, în afara răspunderii asumate conform art. 11.3.
11.5. În cazul încetării contractului prin reziliere din culpa dovedită a Furnizorului, Beneficiarul are dreptul la rambursarea sumelor plătite pentru partea de abonament neexecutată, sumă care se va calcula fără aplicarea discounturilor pentru perioada inițială a abonamentului. În cazul încetării contractului din orice alt motiv, Beneficiarul nu are dreptul la rambursarea niciunei sume.

Art. 12 - Notificări

Orice notificare se consideră valabil făcută dacă este transmisă într-o modalitate care permite confirmarea primirii, după cum urmează:
Pentru Furnizor - la contact@mykoolio.com
Pentru Beneficiarul pentru zona de acces condiționat - la datele de contact indicate în comanda plasată online.

Art. 13 - Protecţia datelor cu caracter personal

13.1. My Koolio SRL este operator de date cu caracter personal cu următoarele date de identificare: sediul în București, Str. Ion Câmpineanu, nr. 11, spațiul 6.01, et. 6, Sectorul 1, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8208/2015, cod de înregistrare fiscală RO34738410, telefon: 0757.064.788, email: contact@mykoolio.com. Responsabilul cu protecția datelor al My Koolio SRL poate fi contactat la dpo@mykoolio.com .
13.2. Operatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană, conform cerinţelor Regulamentului General privind Protecția Datelor, nr. 679/2016 ("GDPR"), ale legislației conexe, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, modificată şi completată.
13.3. Scopurile prelucrării datelor sunt: furnizarea de servicii online, respectiv gestionarea unei platforme online adresată profesorilor pentru predare și elevilor pentru studiu și activități conexe precum și activități conexe (inclusiv reconfirmare și recuperare credențiale, facturare conform legislației fiscale în vigoare etc.). 
Se pot prelucra date referitoare la clasă și rezultate în scopul realizării și publicării de statistici accesibile profesorilor pentru elevii din clasele lor. De asemenea, elevii au acces la statisticile proprii contului lor.
De asemenea, în cazul în care se optează pentru abonare la Newslettere, precum și în raport de opțiunile Cookies bifate, scopurile de prelucrare sunt și reclamă, marketing şi publicitate pentru propriile servicii. 
Scopurile specifice fiecărei prelucrări, dacă sunt diferite de cele menționate la primul paragraf de mai sus, sunt definite în Nota de informare alocată pentru fiecare zonă de culegere a datelor personale de pe website-ul www.mykoolio.com. 
My Koolio nu supune datele unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.
13.4. Categoriile de date prelucrate pentru scopurile menționate la art. 13.3. sunt:
•    în cazul elevilor - nume, prenume, e-mail, telefon (optional), județul și localitatea, școala și clasa unde învață copiii, județul școlii, orașul (opțional);
•    în cazul profesorilor - nume, prenume, e-mail, telefon (optional), funcția, numele elevilor, școlile și clasele la care predau, județul școlii, orașul (opțional);
•    Beneficiarul pentru zona de acces condiționat nu este obligat să furnizeze date cu caracter personal, cu excepţia acelor date necesare întocmirii facturilor, creării conturilor de utilizator sau asigurării furnizării serviciului. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate și cele desemnate de persoanele vizate sau de cei care exercită autoritatea părintească, autoritățile fiscale sau alte autorități competente, precum și furnizori de servicii de contabilitate - Dadi Consulting SRL și de plată electronică online - EuPlătesc, furnizorilor de servicii de marketing - Google, Facebook, Mailchimp, furnizorilor de hosting si e-mail – Digital Ocean si Microsoft și altor furnizori de servicii asociate sau legate de funcționarea platformei My Koolio.
De asemenea, se prelucrează datele oferite de Beneficiar cu privire la minorul pe care îl înregistrează, după cum urmează: obligatoriu -nume, prenume și opțional -e-mail, statistici, imagine avatar, școala, clasă, an, oraș, județ. Beneficiarul confirmă că este titularul autorității părintești sau că a obținut consimțământul specific și non-ambiguu al titularului autorității părintești pentru a face cont la MY KOOLIO cu datele minorului/minorilor.
13.5. Conform legislației, completarea comenzii impune, în formularul de comandă, exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului, prin bifă opt-in, cu privire la prelucrarea datelor în scopurile menționate în prezentul contract, specific pentru fiecare scop în parte.
13.6. Beneficiarul este informat pe această cale, precum și prin Nota de informare alocată fiecărei pagini prin care se colectează date, că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-22 din GDPR, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de a cere ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrării, în anumite condiții, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate. Beneficiarul are de asemenea dreptul de a retrage oricând consimțământul dat pentru prelucrările care se bazează pe acest temei, ceea ce va avea ca efect încetarea prelucrării pentru viitor, fără a afecta valabilitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până în acel moment.
Conform Regulamentul 679/2016, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor sale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care profilarea este legată de marketingul direct respectiv.
În vederea exercitării oricăruia din aceste drepturi, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor al MyKoolio la dpo@mykoolio.com.
13.7. Beneficiarul este de acord că este posibil ca, în urma exercitării drepturilor sale legale mai sus menționate, Furnizorul să se afle în imposibilitatea de prestare a serviciilor online care fac obiectul prezentului Contract și că nu are nicio pretenție materială de rambursare a sumelor deja plătite.
13.8. Beneficiarul are de asemenea dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau de a se adresa instanței competente.
13.9. My Koolio SRL păstrează datele necesare executării contractului pe perioada acestuia și încă 5 ani după aceea, cu excepția situațiilor în care lege prevede o perioadă mai îndelungată. În cazul în care între părți apar sau este posibil să apară dispute sau neclarități, My Koolio SRL va continua să păstreze datele până la definitivarea disputei.
13.10. În cazul abonării la Newsletter, datele sunt păstrate și prelucrate pe perioada pentru care Beneficiarul a optat pentru primirea de Newsletters, încetând pentru viitor de îndată ce acesta își manifestă voința de dezabonare prin utilizarea linkului corespunzător ce apare în fiecare mesaj.
13.11. Operatorul declară că unele dintre datele personale care fac obiectul prezentei prelucrări sunt și vor fi transferate în străinătate ca urmare a colaborării cu furnizori de servicii ale căror servere sunt localizate în afara spațiului SEE. Astfel, o parte dintre furnizorii noștri de servicii de marketing respectiv - Google și Mailchimp având centre de date localizate în Statele Unite ale Americii pot transfera, stoca sau prelucra datele acolo. Mailchimp este furnizorul nostru de servicii de e-mail marketing, prelucrând datele dumneavoastră personale cu scopul de a vă ține informat asupra promoțiilor și noutăților MyKoolio. Google prelucrează cookie-uri în vederea obținerii de statistici despre accesarea website-ului MyKoolio menite să ne ajute să îmbunătățim conținutul paginii noastre web, precum și a serviciilor oferite.
13.12. În cazul în care accesați pagini de social media sau de furnizare de conținut (de exemplu, Facebook, Instagram, Youtube etc.), prin utilizarea tehnologiilor plug in de pe site-ul www.mykoolio.com către resurse terțe, rețelele respective vă pot asocia cu profilul MyKoolio, conform modului de prelucrare propriu pe care fiecare rețea îl aplică ca operator independent de date cu caracter personal. Vă informăm că puteți modifica aceste preferințe confom Politicii de confidențialitate a rețelei respective disponibilă pe site-ul propriu.
În cazul în care alegeți să ne trimiteți mesaje şi recenzii din contul dumneavoastră de pe o rețea sau platformă terță, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul exprimat prin trimiterea acestor mesaje. 
În toate aceste cazuri, în care ne vizitați profilul de pe aceste rețele și canale sau ne contactați/accesați direct sau indirect prin oricare dintre aceste platforme terțe, prelucrăm datele cu caracter personal cuprinse în profilul dumneavoastră de pe reţeaua respectivă și pe care ați ales să le faceți publice pe această rețea conform preferințelor alese de dumneavoastră, în temeiul consimțământului dumneavoastră exprimat atunci când ne contactați prin intermediul platformei.
13.13. De asemenea, aceste entități menționate la art. 13.11. și 13.12. ar putea derula, ca operatori independenți, prelucrări cu privire la anumite date cu caracter personal care vă aparțin, prelucrări cu privier la care au propria politică privind modul în care prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv prin intermediul modulelor cookie. Puteți accesa aceste Politici, precum și modifica aceste preferințe confom Politicii de confidențialitate aplicabile fiecărei rețele în parte.

Art.14 - Forţa majoră

14.1. Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.
14.2. În cazul în care împrejurările de forță majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe - denunțare unilaterală. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-i onora toate obligaţiile până la momentul încetării contractului.

Art. 15 - Limitări

15.1. Materialele oferite pe https://www.mykoolio.com sunt destinate orientării rapide și sistematizate în materie a utilizatorului. Furnizorul depune toate eforturile și investește în colaborarea cu profesori experimentați pentru ca conținutul oferit în Platforma de Învățare On-line MyKoolio să fie corect şi actual, însă nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de posibilă eroare sau omisiune în conţinut.
15.2. Prin utilizarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio, toate categoriile de Beneficiari îşi exprimă acordul, în orice circumstanţe, că Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzator pentru conţinutul aplicaţiei și/sau al materialelor educaționale de pe site-ul https://www.mykoolio.com și nici pentru lipsurile sau erorile acestora şi pentru orice eventuale prejudicii, de orice fel, suferite de persoanele care utilizează Platforma de Învățare On-line MyKoolio şi care îşi bazează studiul școlar sau alte activități exclusiv pe conţinutul şi/sau informaţiile aflate de site-ul https://www.mykoolio.com.

Art.16 - Soluţionarea litigiilor

Eventualele litigii ce ar putea apărea în legătură cu prezentul contract se vor rezolva pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus soluționării de către instanţele judecătoreşti competente din București.

Art. 17 Prevederi finale

17.1. Beneficiarul va notifica în scris orice modificare intervenită asupra datelor furnizate iniţial Furnizorului.
17.2. Prezentele condiții contractuale se aplică utilizării întregului Produs Platforma de Învățare On-line MyKoolio, inclusiv utilizării zonei publice a Platformei de Invatare On-line MyKoolio, dacă utilizarea este realizată de către un Beneficiar pentru zona de acces condiționat, conform definiției din Preambul.
17.3. Prevederile prezentului contract sunt valabile începând cu data de 01.11.2020, fiind de aplicabilitate imediată contractelor aflate în derulare la data menționată și celor încheiate după această dată.
17.4. Furnizorul îşi rezervă dreptul să modifice la orice dată oricare din termenii şi condiţiile de utilizare. Beneficiarul are obligaţia de a verifica periodic termenii și condițiile contractuale pentru a fi la curent cu conţinutul acestora.
17.5. Crearea unui cont de utilizator precum şi accesul la Platforma de Învățare On-line MyKoolio reprezintă acordul implicit al Beneficiarului cu privire la aceste prevederi. 
17.6. Fac excepție doar situațiile în care se cere consimțământ specific pentru prelucrări de date personale, pentru care este nevoie de exprimarea consimțământului la zona din site unde se face colectarea specifică respectivă. Restul prevederilor rămân aplicabile.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE PENTRU ZONA PUBLICĂ

Art. 1 - Obiectul şi durata contractului

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea, în mod gratuit, a accesului online la Platforma de Învățare On-line MyKoolio Beneficiarului pentru zona publică, pe baza unui cont de utilizator și a unei parole, în vederea exploatării, conform condiţiilor prevăzute în prezentul contract.

Art. 2 - Actualizarea şi funcţionarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio

2.1. Actualizarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio include introducerea periodică de noi date, modificarea datelor existente, precum şi rezolvarea problemelor minore de funcționare.
2.2. Platforma de Învățare On-line MyKoolio este accesibila în exclusivitate online, la adresa https://www.mykoolio.com. Furnizorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciun fel de nefuncționalitate a Platformei de Învățare On-line MyKoolio, a site-ului https://www.mykoolio.com și/sau pentru nefuncţionalitatea accesului sau lipsa de acces la Internet a Beneficiarului şi nici pentru situaţiile în care accesul la Produs este împiedicat de furnizarea necorespunzătoare a serviciilor de către terţii furnizori de electricitate sau servicii de Internet sau alte servicii conexe ce nu sunt prestate de Furnizor.
2.3. Având în vedere că accesul la Produsul Platforma de Învățare On-line MyKoolio este oferit în mod gratuit, MyKoolio nu răspunde pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate în vreun fel de utilizarea Produsului Platforma de Învățare On-line MyKoolio.

Art. 3 - Obligaţiile Beneficiarului pentru zona de acces nelimitat

3.1. Să nu modifice, furnizeze către terți sau să comercializeze Produsul sau orice parte a acestuia, precum și credențialele de logare (cont de utilizator și parolă).
3.2. Să nu utilizeze oricare parte din Platforma de Învățare On-line MyKoolio pentru elaborarea unui produs concurent, conform prevederilor Legii nr. 8 din 1996, privind drepturile de autor si drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
3.3. Să sesizeze Furnizorul în timp util asupra anomaliilor sau deficientelor apărute, pentru a fi remediate.

Art. 4 - Drepturi de proprietate intelectuală

4.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală la care se referă sau care reies în legătură cu Platforma de Învățare On-line MyKoolio, considerată total sau parțial, indiferent de format, teritoriu sau termen, sunt rezervate exclusiv Furnizorului, cu excepţia cazului în care au fost cedate sau licențiate expres și în scris de acesta unei alte persoane.
4.2. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală atrage răspunderea penală și/sau civilă, conform legii.

Art. 5 - Încetarea Contractului

În cazul in care Beneficiarul încalcă termenii și condițiile de utilizare, Furnizorul are dreptul de a cere de la Beneficiar daune - interese și/sau să îi blocheze accesul la Platforma de Învățare On-line MyKoolio.

Art. 6 - Protecţia datelor cu caracter personal

6.1. My Koolio SRL este operator de date cu caracter personal cu următoarele date de identificare: sediul în București, Str. Ion Câmpineanu, nr. 11, spațiul 6.01, et. 6, Sectorul 1, înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8208/2015, cod de înregistrare fiscală RO34738410, telefon: 0757.064.788, email: contact@mykoolio.com. Responsabilul cu protecția datelor al My Koolio SRL poate fi contactat la dpo@mykoolio.com .
6.2. Operatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană, conform cerinţelor Regulamentului General privind Protecția Datelor, nr. 679/2016 ("GDPR"), ale legislației conexe, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, modificată şi completată.
6.3. Scopurile prelucrării datelor sunt: furnizarea de servicii online, respectiv gestionarea unei platforme online adresată elevilor pentru studiu, precum și activități conexe (inclusiv reconfirmare și recuperare credențiale etc.). 
Se pot prelucra date anonimizate referitoare la clasă, localitate și rezultate în scopul realizării și publicării de statistici.
De asemenea, în cazul în care se optează pentru abonare la Newslettere, precum și în raport de opțiunile Cookies bifate, scopurile de prelucrare sunt și reclamă, marketing şi publicitate pentru propriile servicii. 
Scopurile specifice fiecărei prelucrări, dacă sunt diferite de cele menționate la primul paragraf de mai sus, sunt definite în Nota de informare alocată pentru fiecare zonă de culegere a datelor personale de pe website-ul www.mykoolio.com. 
My Koolio nu supune datele unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.
6.4. Categoriile de date prelucrate pentru scopurile menționate la art. 6.3. sunt: numele și prenumele vizitatorului, adresa de e-mail a vizitatorului, telefonul vizitatorului (optional), date culese prin intermediul cookies. Beneficiarul pentru zona publică nu este obligat să furnizeze date cu caracter personal, cu excepţia dorinței sale exprese de a ne contacta prin formularul de contact. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul My Koolio SRL şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoanele vizate și cele desemnate de persoanele vizate sau de cei care exercită autoritatea părintească, autoritățile fiscale sau alte autorități competente, precum și furnizori de servicii de marketing - Google, Facebook, Mailchimp și altor furnizori de servicii asociate sau legate de funcționarea platformei My Koolio.
6.5. Conform legislației, completarea câmpurilor necesare înregistrării pe site-ul www.mykoolio.com și obținerii unui cont de utilizator și a unei parole presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului, prin bifă opt-in, cu privire la prelucrarea datelor în scopurile menționate în prezentul contract, specific pentru fiecare scop în parte.
6.6. Beneficiarul este informat pe această cale, precum și prin Nota de informare alocată fiecărei pagini prin care se colectează date, că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-22 din GDPR, respectiv dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul de a cere ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune prelucrării, în anumite condiții, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate. Beneficiarul are de asemenea dreptul de a retrage oricând consimțământul dat pentru prelucrările care se bazează pe acest temei, ceea ce va avea ca efect încetarea prelucrării pentru viitor, fără a afecta valabilitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până în acel moment.
Conform Regulamentul 679/2016, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor sale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care profilarea este legată de marketingul direct respectiv.
În vederea exercitării oricăruia din aceste drepturi, vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor al MyKoolio la dpo@mykoolio.com. 
6.7. Beneficiarul este de acord că este posibil ca, în urma exercitării drepturilor sale legale mai sus menționate, Furnizorul să se afle în imposibilitatea de prestare a serviciilor online care fac obiectul prezentului Contract și că nu are nicio pretenție materială.
6.8. Beneficiarul are dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau de a se adresa instanței competente.
6.9. My Koolio SRL păstrează datele necesare furnizării serviciilor pe perioada menținerii contului, cu excepția situațiilor în care lege prevede o perioadă mai îndelungată. În cazul în care între părți apar sau este posibil să apară dispute sau neclarități, My Koolio SRL va continua să păstreze datele până la definitivarea disputei.
6.10. În cazul abonării la Newsletter, datele sunt păstrate și prelucrate pe perioada pentru care Beneficiarul a optat pentru primirea de Newsletters, încetând pentru viitor de îndată ce acesta își manifestă voința de dezabonare prin utilizarea linkului corespunzător ce apare în fiecare mesaj.
6.11. Operatorul declară că unele dintre datele personale care fac obiectul prezentei prelucrări sunt și vor fi transferate în străinătate ca urmare a colaborării cu furnizori de servicii ale căror servere sunt localizate în afara spațiului SEE. Astfel, o parte dintre furnizorii noștri de servicii de marketing respectiv - Google și Mailchimp având centre de date localizate în Statele Unite ale Americii pot transfera, stoca sau prelucra datele acolo. Mailchimp este furnizorul nostru de servicii de e-mail marketing, prelucrând datele dumneavoastră personale cu scopul de a vă ține informat asupra promoțiilor și noutăților MyKoolio. Google prelucrează cookie-uri în vederea obținerii de statistici despre accesarea website-ului MyKoolio menite să ne ajute să îmbunătățim conținutul paginii noastre web, precum și a serviciilor oferite.
6.12. În cazul în care accesați pagini de social media sau de furnizare de conținut (de exemplu, Facebook, Instagram, Youtube etc.), prin utilizarea tehnologiilor plug in de pe site-ul www.mykoolio.com către resurse terțe, rețelele respective vă pot asocia cu profilul MyKoolio, conform modului de prelucrare propriu pe care fiecare rețea îl aplică ca operator independent de date cu caracter personal. Vă informăm că puteți modifica aceste preferințe confom Politicii de confidențialitate a rețelei respective disponibilă pe site-ul propriu.
În cazul în care alegeți să ne trimiteți mesaje şi recenzii din contul dumneavoastră de pe o rețea sau platformă terță, temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul exprimat prin trimiterea acestor mesaje. 
În toate aceste cazuri, în care ne vizitați profilul de pe aceste rețele și canale sau ne contactați/accesați direct sau indirect prin oricare dintre aceste platforme terțe, prelucrăm datele cu caracter personal cuprinse în profilul dumneavoastră de pe reţeaua respectivă și pe care ați ales să le faceți publice pe această rețea conform preferințelor alese de dumneavoastră, în temeiul consimțământului dumneavoastră exprimat atunci când ne contactați prin intermediul platformei.
6.13. De asemenea, aceste entități menționate la art. 6.11. și 6.12. ar putea derula, ca operatori independenți, prelucrări cu privire la anumite date cu caracter personal care vă aparțin, prelucrări cu privier la care au propria politică privind modul în care prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv prin intermediul modulelor cookie. Puteți accesa aceste Politici, precum și modifica aceste preferințe confom Politicii de confidențialitate aplicabile fiecărei rețele în parte.

Art. 7 - Limitări

7.1. Materialele oferite pe https://www.mykoolio.com sunt destinate orientării rapide și sistematizate în materie a utilizatorului. Furnizorul depune toate eforturile și investește în colaborarea cu profesori experimentați pentru ca conținutul oferit în Platforma de Învățare On-line MyKoolio să fie corect şi actual, însă nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de posibilă eroare sau omisiune în conţinut.
7.2. Prin utilizarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio, toate categoriile de Beneficiari îşi exprimă acordul, în orice circumstanţe, că Furnizorul nu va putea fi făcut răspunzator pentru conţinutul aplicaţiei și/sau al materialelor educaționale de pe site-ul https://www.mykoolio.com și nici pentru lipsurile sau erorile acestora şi pentru orice eventuale prejudicii, de orice fel, suferite de persoanele care utilizează Platforma de Învățare On-line MyKoolio şi care îşi bazează studiul școlar sau alte activități exclusiv pe conţinutul şi/sau informaţiile aflate de site-ul https://www.mykoolio.com.

Art.8 - Soluţionarea litigiilor

Eventualele litigii ce ar putea apărea în legătură cu utilizarea Platformei de Învățare On-line MyKoolio, conform prezentelor condiții contractuale, se vor rezolva pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, litigiul va fi supus soluționării de către instanţele judecătoreşti competente din București.

Art. 9 - Valabilitate

9.1. Termenii și condițiile de mai sus sunt valabile începând cu data de 1.11.2020, fiind de aplicabilitate imediată.
9.2. Furnizorul îşi rezervă dreptul să modifice la orice dată oricare din termenii şi condiţiile de utilizare. Beneficiarul are obligaţia de a verifica periodic termenii și condițiile contractuale pentru a fi la curent cu conţinutul acestora.
9.3. Accesul la Platforma de Învățare On-line MyKoolio reprezintă acordul implicit al Beneficiarului cu privire la aceste prevederi.
9.4. Fac excepție doar situațiile în care se cere consimțământ specific pentru prelucrări de date personale, pentru care este nevoie de exprimarea consimțământului la zona din site unde se face colectarea specifică respectivă. Restul prevederilor rămân aplicabile.

Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigarii, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici. Accept