Resurse

Programa școlară pentru Limba Română, Clasa a VII-a

Lectura
 • Cartea ­ obiect cultural. Editura *. Colecţia*. Asteriscul*. Subsolul de pagină*.
 • Teoria literară
  • Structura operei literare. Structuri în textele epice (*procedee de legare a secvenţelor, timp, spaţiu, modalităţi de caracterizare a personajelor) şi lirice (concordanţa dintre forma grafică a poeziei şi ideea transmisă de aceasta).
  • Figurile de stil. Repetiţia fonetică (aliteraţia). Metafora. Hiperbola.
  • Versificaţia. Tipuri de rimă. Ritmul. Piciorul metric (bisilabic). Tipuri de ritm (iambic şi trohaic).
  • Genuri şi specii. Genurile epic şi liric. Specii literare obligatorii: nuvela, imnul.
 • Textul
  • Texte literare ­ populare şi culte ­ aparţinând diverselor genuri şi specii.
  • Texte nonliterare: mersul trenurilor, *programul de spectacol.
Practica raţională şi funcţională a limbii
 • Comunicarea orală
  • Structurarea textului oral. Textul dialogat şi cel monologat. Adecvarea elementelor nonverbale la mesaj. Modalităţi de exprimare a preferinţelor şi a opiniilor.
  • Situaţia de comunicare. Situaţia de comunicare dialogată şi monologată (actualizare). Rezumatul oral (actualizare).
  • Situaţia de comunicare. Situaţia de comunicare dialogată şi monologată (actualizare). Rezumatul oral (actualizare).
  • *Dialogul formal şi dialogul informal.
 • Scrierea
  • Procesul scrierii. Alcătuirea planului unei lucrări pe o temă dată. Organizarea şi reorganizarea unui text propriu. Cererea.
  • Contexte şi forme de realizare
  • Fişa de lectură. *Prezentarea unui eveniment cultural (lansare de carte, vernisaj al unei expoziţii, premiera unui spectacol de teatru, festivităţi de premiere etc.).
  • Descrierea unor personaje sau persoane considerate drept modele şi motivareaopţiunilor.
  • Compuneri narative, descriptive şi informative; inserarea dialogului în compuneri.
  • Comentarea unor secvenţe din textele studiate; comentarea semnificaţiilor titlului; rezumatul scris (actualizare), caracterizare de personaj.
Elemente de construcţie a comunicării
 • Noţiuni de sintaxă
  • Raporturile de coordonare şi de subordonare în propoziţie şi în frază.
 • Lexicul
  • Sensul cuvintelor în context.
  • Mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.(actualizare)
  • Derivarea (actualizare). Serii derivative (aplicativ).
  • Compunerea (actualizare).
  • Schimbarea valorii gramaticale sau conversiunea (actualizare).
  • Împrumuturile.
  • Pleonasmul.
  • Paronimele.
  • Categorii semantice (actualizare). Sinonime. Antonime. Omonime.
  • Cuvintele polisemantice. Polisemia şi omonimia: asemănări şi deosebiri.
  • *Unităţi frazeologice.
   • Noţiuni de fonetică (actualizare).
  • Folosirea corectă a accentului în limba română. *Nume proprii greşit accentuate.
   • Morfosintaxa
    • Verbul (actualizare). Alte verbe copulative: a ajunge, a ieşi, a se face, a rămâne, a însemna, a părea.
    • Diatezele: activă, pasivă (complementul de agent), reflexivă (pronumele reflexiv).
    • Modurile. Timpurile. Persoana. Numărul (actualizare).
    • Valori expresive ale verbului în diferite contexte (aplicativ).
    • Verbele personale şi verbele impersonale. Propoziţia fără subiect.
    • Locuţiunea verbală.
    • Funcţiile sintactice ale verbului şi ale locuţiunii verbale la moduri personale (predicat verbal, predicat nominal), la moduri nepersonale (subiect, nume predicativ, complement direct, complement indirect, complemente circumstanţiale, atribut verbal).
    • Substantivul (actualizare).
    • Locuţiunea substantivală. Funcţiile sintactice ale substantivului şi ale locuţiunii substantivale (subiect, complement direct, complement indirect, complemente circumstanţiale de de loc, de timp, de mod, atribut substantival genitival, prepoziţional, apoziţional)
    • Substituţi ai substantivului.
     • Pronumele (actualizare)
     • Pronumele personal, posesiv, demonstrativ. Forme şi cazuri.
     • Pronumele şi adjectivul pronominal nehotărât. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
     • Pronumele şi adjectivul pronominal negativ. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
     • Pronumele şi adjectivul pronominal interogativ. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
     • Pronumele şi adjectivul pronominal relativ. Pronumele relativ compus ceea ce. Acordul pronumelui relativ. Forme, cazuri şi funcţii sintactice.
     • Adjectivul pronominal de întărire (exerciţii de acord).
     • Funcţii sintactice ale pronumelor(subiect, nume predicativ, complement direct, complement indirect, complement circumstanţial de loc, de timp şi demod, atribut pronominal genitival şi atribut pronominal prepoziţional).
     • Numeralul (actualizare). *Alte tipuri de numerale. Funcţiile sintactice ale numeralului.
    • Determinanţii substantivului
    • Adjectivul (actualizare).
    • *Mijloacele expresive de redare a superlativului absolut în limba română actuală.
    • Locuţiunea adjectivală. Funcţiile sintactice ale adjectivului şi ale locuţiunii adjectivale (atribut adjectival, nume predicativ).
    • Părţile de vorbire neflexibile.
     • Adverbul (actualizare).
     • Adverbele interogative, relative, *nehotărâte.
     • Locuţiunea adverbială.
     • Adverbele predicative şi locuţiunile adverbiale predicative.
     • Funcţiile sintactice ale adverbului şi ale locuţiunii adverbiale (complement circumstanţial de mod, de timp, de loc, atribut adverbial, predicat verbal, nume predicativ). Adverbe fără funcţie sintactică.
     • Prepoziţia (actualizare).
     • Locuţiunea prepoziţională. Regimul cazual.
     • Conjuncţia (actualizare). Conjuncţiile şi locuţiunile conjuncţionale coordonatoare şi subordonatoare.
     • Interjecţia (actualizare)
Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigarii, eşti de acord cu modul de utilizare a acestor informaţii. Află detalii aici. Accept